DECLARACIÓ DE LA COMISSIÓ DE CULTURA D’ACAMPADABCN DE PLAÇA CATALUNYA (v.Beta)

La Declaració de la Comissió de Cultura d’AcampadaBCN de Plaça Catalunya  per a un Model de Cultura és un document de principis i propostes debatudes, consensuades i redactades assembleàriament al llarg de dos mesos a la Plaça Catalunya de Barcelona dins el marc de l’Acampada 15M. Aquest document es considera permanentment obert i en procés.

 DECLARACIÓ DE LA COMISSIÓ DE CULTURA D’ACAMPADABCN DE  PLAÇA CATALUNYA 

La política cultural no és la cultura.

Les institucions públiques no fan la cultura.

Les institucions públiques gestionen els recursos públics destinats a la cultura.

La cultura és un bé comú i un procés en constant transformació, que reflecteix les dinàmiques socials, el resultat del qual no ha de ser necessàriament una obra o un producte mercantil.

La cultura ha de ser lliure i plural, i les polítiques culturals han de reflectir, fomentar i garantir aquesta llibertat i aquesta pluralitat.

La política cultural ha de dotar de recursos les activitats de recerca, producció, exhibició, difusió i educació cultural, des d’una òptica sostenible i tenint-ne en compte el valor social.

La política cultural no pot estar orientada a una mera consecució de beneficis econòmics.

Cal desenvolupar models culturals a llarg termini, inclusius, participatius, sostenibles i exploratoris.

1.0 – Per una redefinició social de les polítiques culturals

1.1- Replantejar el model de polítiques culturals impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant les anomenades Lleis Òmnibus, en què es penalitzen els processos culturals no mercantils i s’afavoreixen les produccions culturals destinades a l’espectacularització de la cultura i al guany econòmic, mitjançant un procés de mercantilització dels imaginaris col·lectius. El guany cultural és fonamentalment social i col·lectiu. El guany econòmic és complementari.

1.2- Constituir un organisme de gestió cultural independent a partir d’un debat horitzontal, transparent i participatiu amb tots els sectors implicats. La trajectòria fallida dels organismes existents fins ara (CoNCA, ICIC…) no pot servir d’excusa per un retorn al dirigisme polític envers les polítiques culturals ni per una vertebració del teixit cultural tenint en compte únicament el concepte d’Indústries Culturals.

1.3- Intensificar el suport a les pràctiques culturals de base que es dediquen a la recerca i a aquelles plataformes que donen cobertura a la creació “emergent”, més que no pas a aquelles centrades en la producció cultural de consum massiu. Al mateix temps, cal adaptar les polítiques culturals als temps productius propis de la investigació i la producció culturals.

1.4- Afavorir una política d’inversions en què la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació cultural (R+D+I) funcionin com a motor d’un model sociocultural no basat necessàriament en la creació d’obres i en la seva exhibició i difusió. Cal afavorir inversions adequades a les realitats culturals i als nous suports que aquestes presenten, tot deixant de banda les inversions en noves infraestructures, aprofitant vivers ja en latència o existents, universitats, etc. i optimitzant així els recursos existents.

1.5- Concedir als creadors i creadores el poder per gestionar els recursos públics vinculats a les seves activitats des de protocols flexibles i transparents. Els organismes públics de gestió cultural són gestors de recursos, no els seus propietaris. La cultura no està al servei de l’administració; l’administració està al servei de la cultura.

2.0 – Per un nou model de gestió dels recursos públics

 2.1- Redimensionar els actuals ajustaments pressupostaris per tal de no orientar-los cap a la retallada d’activitats, sinó cap a una política de planificació sostenible dels recursos a llarg termini, que salvaguardi prioritàriament el teixit cultural de base.

 2.2- Redimensionar els sous dels càrrecs públics de les institucions culturals d’acord amb l’actual realitat socioeconòmica.

 2.3- Fer que els recursos públics invertits en cultura reverteixin al domini públic. Les activitats dels productors culturals que rebin subvencions públiques han de tornar valor social afegit a la societat. Aquest retorn pot prendre forma de socialització dels seus procesos i resultats, a través de l’accés gratuït, mitjançant l’exigència d’ús de llicències lliures o compartint públicament aquests actius.

 2.4- Limitar la privatització del guany generat amb ajuts públics i suprimir les subvencions als projectes, empreses i entitats culturals que poden mantenir la seva sostenibilitat i autonomia econòmica sense la contribució d’aquestes ajudes públiques. Cal reconsiderar les subvencions a les empreses i entitats culturals que extreuen un benefici econòmic desproporcionat, mitjançant la limitació d’aquest ajut o el retorn al domini públic de part d’aquest guany.

 2.5- Si les institucions culturals privades gaudeixen de finançament públic, aquestes han d’estar subjectes als mateixos protocols que afecten els organismes íntegrament públics. Denunciem que els preus d’entrada a un centre cultural privat impedeixin la visita d’una part important de la població, quan és aquesta mateixa ciutadania la que facilita amb els seus impostos part del finançament d’aquesta institució.

 2.6- Que l’externalització dels serveis culturals no impliqui la privatització encoberta del servei, la seva mercantilització ni la precarietat dels treballadors i treballadores culturals.

 2.7- Que l’aplicació de l’1% Cultural contemplat a la Ley de Patrimonio Histórico —que estableix l’obligació de destinar, en els contractes d’obres públiques, una partida de l’1% a treballs de conservació, enriquiment del patrimoni històric i foment de la creativitat artística— sigui transparent i cogestionat amb el teixit cultural local.

 2.8- L’obligació que les entitats culturals públiques i privades amb participació pública programin una quota significativa de produccions procedents del teixit local, autonòmic o estatal tenint en compte criteris contextuals.

 2.9- Potenciar els departaments d’activitats, en comparació amb els departaments expositius en els centres culturals públics, com a marc on es dóna visibilitat preferentment als fenòmens socials emergents i a la vocació de servei públic d’aquestes institucions.

2.10- La consideració d’una nova llei del mecenatge que afavoreixi la col·laboració d’entitats privades en la creació artística.

3.0 – Per un model de cultura lliure

3.1- Abolició immediata i completa de la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible, també anomenada Llei Sinde, i del Cànon Digital, sense que això suposi la pèrdua del dret a còpia privada ni que s’hagi de gravar un cànon sobre la connexió a Internet.

 3.2- Prohibició del cobrament per part de les entitats de gestió col·lectiva dels drets d’obres que no pertanyin als seus socis i sòcies, així com dels impostos no atribuïbles.

 3.3- Alliberament a l’espai públic, sota llicències lliures, dels fons audiovisuals de les corporacions públiques de ràdio-televisió estatals, autonòmiques i locals.

 3.4- Ús i foment per part de les institucions públiques —estatals, autonòmiques i locals— de sistemes operatius lliures i, en general, de programari lliure.

 3.5- Establir mecanismes legals que garanteixin l’obligatorietat de retorn al domini públic i que afavoreixin l’ús de llicències lliures d’aquelles obres finançades amb fons públics, i estipulació de programes d’ajudes públiques a la creació per a aquelles obres que s’amparin legalment sota aquesta classe de llicències.

 3.6- Fomentar, per part de les administracions públiques, la cultura del paradigma del “procomú”, dels projectes socials que incideixen en operatives procomunitàries i de les empreses del procomú. Desenvolupar institucionalment projectes orientats a la sostenibilitat social i a la possibilitat de compartir col·lectivament els recursos disponibles, com ara l’aprofitament d’infraestructures i espais en desús o la creació de magatzems de materials reutilitzables per la comunitat de creadors i creadores i pels centres de producció.

4.0 – Per unes polítiques culturals transparents

 4.1- La total transparència informativa en la gestió i adjudicació dels recursos de les institucions culturals, tant públiques com privades, i dels seus criteris d’adjudicació de beques i subvencions, així com dels seus pressupostos.

 4.2- L’exigència que els alts càrrecs de l’administració cultural tinguin un coneixement solvent del context cultural local.

 4.3- La convocatòria de concurs públic pels càrrecs directius de les entitats culturals públiques i privades que rebin finançament públic.

 4.4- L’articulació d’una legislació que reguli el traspàs dels gestors i gestores entre l’àmbit públic i privat per tal de prevenir el conflicte d’interessos.

 4.5- L’aplicació obligatòria del “Codi de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals” a les institucions culturals, públiques i privades. Les entitats han de fer contractes als creadors i productors, i cal que el seu paper primordial en l’activitat quedi reflectit en el conjunt del pressupost.

5.0 – Per una redefinició política de l’espai públic

 5.1- La fi de les polítiques municipals de privatització de l’espai públic. Cal posar fre a l’afavoriment per part de l’administració pública d’aquelles manifestacions en l’espai públic vinculades exclusivament a iniciatives privades i mercantils.

 5.2- La derogació de l’Ordenança Municipal de Civisme de Barcelona i la reescriptura dels usos culturals de l’espai públic a fi de fomentar pràctiques culturals plurals i inclusives, particularment aquelles no tutelades per les administracions.

 5.3- La modificació de la legislació sobre el disseny dels espais públics i mobiliaris urbans per tal d’afavorir la recuperació social dels usos de l’espai públic.

 5.4- Modificació de la gestió i del model de propietat de l’espai radioelèctric públic. Obertura de canals de lliure producció i accés, tant en televisió com en ràdio.

6.0 – Recursos per a una sensibilització cultural a l’educació

 6.1- Intensificar l’educació a les escoles tenint en compte l’experimentació i el foment del reconeixement plural de la sensibilitat, no del consumisme i de l’espectacularització.

 6.2- Transformar i ampliar els programes de primària i secundària sobre les arts i les pràctiques culturals, tenint en compte l’esperit crític i la llibertat d’expressió, introduint-hi transversalitat cultural i encreuament de disciplines i fomentant l’exploració de l’herència cultural en detriment d’una transmissió mecanicista.

 6.3- Revisar l’aplicació del Pla Bolonya a la universitat, i la seva categorització de l’alumnat únicament en funció d’una suposada competència per sostenir el mercat, sancionant severament aquelles disciplines considerades “improductives”.

Aquest document està en constant procés de constitució i obert a la participació.

Plaça Catalunya, Barcelona, a les escales darrere del monument a Macià.

 19 de juliol de 2011

DESCARREGA EN PDF

Més informació a:

https://culturaacampadabcn.wordpress.com/

https://n-1.cc/pg/groups/119578/cultura-acampada-barcelona/

“En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la persona signant podrà en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho mitjançant correu electrònic culturaacampadabarcelona@gmail.com. En cap cas, en cap circumstància, les seves dades seran cedides ni comercialitzades a tercers.”

ADHESIONS AL DOCUMENT

(Actualització periòdica)

Adrià Raurich Parareda Gelida Educació
Agnès Font Baldellou barcelona Cultura
Aimar Pérez Galí Barcelona Artes escénicas
Alba Bruguers Rosado Barcelona Recerca
Albert Grabulosa Barcelona editorial
Albert Vilà Reche Sabadell Músic
Amaranta Velarde Barcelona Performer
Andrés Duque Bernal (Cine) Barcelona Cine
Angel Luis Vico Gandara Coma-ruga(El Vendrell) En Paro
Angela Peris Alcantud Barcelona Artes Escénicas
ANNA BATLLE I AMAT GIRONA ARTESANIA
Antic Teatre Espai de Creació Barcelona Artes Escénicas Contemporáneas Multidisciplinar
antonio ortinez diez la bisbal girona antiguedades
Ariadna Serrahima Barcelona Disseny grafic
Arnau Garcia Padro Barcelona Astroleg
ASOCIACIÓN CULTURAL “LA VIRGEN-DESPACHO CULTURAL “ BARCELONA CULTURA LIBRE
BEATRIU DANIEL FERRER BARCELONA GESTIO ARTISTICA
BEATRIZ FERNANDEZ BARCELONA DANZA / COREÓGRAFA
Blanca Velez Duserm La Bisbal d’Empordà Cultura/Educación
brumaria madrid / berkeley arte / edición
Carles Vercher Ferrer València art
Carlos Pina Sales Barcelona Performance
Carlota Polo Barcelona art i educació
carlotta betbesé vilageliu Barcelona publicitat
chivi muñoz layunta Barcelona traductora
Clara Gari Aguilera Camallera Arte Contemporáneo
club8 difusió de la performance Barcelona Performance
Colectivo Las Santas Barcelona Danza
Colectivo Turismo Barcelona arts visuals / art sonor
Col·lectiu Stidna| Barcelona Art
Cristian Finoia Udine/Italy Theatre
Cristina Núñez Pradas Barcelona artes escénicas
Cristina Pastrana Barcelona disseny gràfic
Daniel G. Andújar Barcelona Artista Visual
Daniel García Antón Barcelona Producción audiovisual
david chevalier barcelona arte y educación
David Diaz Barcelona Internet
David Mallols Tomás Barcelona Artes Escénicas
David Martí Linares Barcelona Recerca
David Viaña Barcelona
Diana Gadish Barcelona Artes escénicas/performer
Eduard Martínez Piracés Rubí indefinido
EMMA AVILES THURLOW BARCELONA ACTIVISTA
Espacio Practico Barcelona Arte doméstico y autogestionado
Estela Palacio Montejo Barcelona digna
Esther Giberga BARCELONA MUSEOS
Eulàlia Rovira Solanas Barcelona arts visuals
Eva Cabré Barcelona Actriu
Eva Caro Marín Valencia Arte contemporáneo
Eva Legido Quigley Castelldefels Cultura
Eva Sans Ramos Barcelona Dinamitzadora i performer
Ezequiel Gallo Barcelona Musíca
Federic V Strate Pezdirc A Coruña/Madrid/Londres cine
Fermí Lorenzo Barcelona teatre
Fernando Laq Barcelona Retoque/Fotografía/Ilustración
Florenci Guntin Gurgui Cabrils arts visuals
Francesca Llopis. artista visual. presidenta de la http://www.uaav.org Barcelona artista visual y presidenta de la http://www.uaav.org
Francesco Russo Barcelona Gestor Cultural
Francisco Ruiz Montserrat Barcelona Arte
FURA (PILAR CERVERA RUEDA) BADALONA ARTISTA
G33G RECORDS STª Mª DE MIRALLES EDICION, DISTRIBUCIÓN, PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA. ORGANIZACIÓN DE CONCIERTOS Y MANAGEMENT.
Gabriel Sacasas barcelona Musica teatro
genaro morcillo lopez ulea parado
Guillem Fdz. de Villavicencio Maese Barcelona Músic
GUILLEM MONT DE PALOL BARCELONA ARTE
Imma Prieto Girona-Barcelona Crítica Art/ Docent
Inés Lambisto Castro Hospitalet de Llobregat Arts escèniques
Ingrid Guardiola/ UdG, UPF, CCCB, freelance Barcelona docencia y gestión cultural
Inmaculada Villa García Barcelona Técnicas pictóricas
Irene Molina Carmona Barcelona Intérprete
Irene Ruiz Perez barcelona estudianta
Isaac García Mainar Barcelona Audiovisual
Jaime Camara Peña Barcelona Comercial
Jaime Lopez Hernandez Sant Andreu de la Barca Pensionista
Jaume Ávila Estivill Tarragona Cinema
Jaume Ferrete Vazquez Barcelona Arte
Javier Cuevas // Caro Ceice La Laguna, Tenerofe Creación musical y escénica
javier martín coruña coreógrafo
Javier Vaquero Ollero Barcelona Danza
Jeroni Rodriguez Barcelona lliure
Jezabel Goudinoff Barcelona Educación
Joan Giral Armengol Avinyonet de Puigventos Docencia
joan yago garcía Barcelona Artes escénicas
Jonathan Bretos Elbaz Barcelona Art i educació
Jordi Balaguer Pujol Barcelona Cultura
Jordi Esteve Gracia Barcelona Traducción
Jordi Llamas Campoy barcelona cocinero
Jordi Rafael Diaz Barcelona Particular
jordi riera selas martorell educacion
jordi salvadó isern barcelona actividades sonoras
jorge dutor noguera barcleona artes escenicas contemporaneas
Jorge Luis Marzo Pérez Barcelona investigador privado
JOSÉ CASTAÑO GAT BARCELONA MUSICO – TECNICO DE SONIDO
Josep Pueyo Ros Sarrià de Ter Geògraf
juan navarro de castro barcelona teatro
Juan Pablo Caja Forteza Barcelona publicista
Julijan Tomic Fajdetic (Semolinika) Barcelona Teatro físico Multimedia
Kamen Nedev / Waiting for Cargo Madrid I break things
Kay Patru amsterdam Performing arts-artiste
L’Horitzó Dansa Barcelona Artes Escenicas
LA PODEROSA Barcelona artes escénicas
La Porta associació dansa independent de barcelona barcelona arts escèniques
Lali Álvarez Garriga vilaür escriptura / arts escèniques
Lali Álvarez Garriga vilaür escriptura / arts escèniques
Lídia Vic Internet
Lluís Nacenta Barcelona musicòleg i comissari
loscorderos.sc Vallgorguina Artes Escénicas
Lúa Coderch Barcelona arts visuals i sonores
Lucas Mesalles Barcelona Estudiante
luisa ortinez diez barcelona comisariado arte contemporaneo
M. Antònia Ferragut Carreño Calvià gestora cultural de la adminsitración local
Malena Sessano Goenaga Valencia Cultura
Manuel Moreno Romero Barcelona Dibujante y pintor
Mara E. Martínez Morant Barcelona Educación
Marc Prades Barcelona Edició
Marc Torres Ciuró Barcelona Arts plàstiques
Marc Trias Barcelona Músico
marcel borràs hernández barcelona actor
Maria Cosmes Román Barcelona Artista
Marina Lopez Planella Barcelona Públic
marTa 10 bcn alternativo
Marta Capdevila Felipe Barcelona Editorial
Marta Cazorla Rodríguez El Prat de Llobregat Estudiant i treballadora precària
Marta Miquel Iriarte Barcelona Investigacion
Marta Sureda Girona profesora/investigadora
Mercè Moreno Tarrés Barcelona Gestió cultural
mercedes pelacals olea barcelona CAJERA
Mercedes Pino López Málaga Artes Plásticas
Miquel Barcelona Palau Barcelona creador emergent
Miquel Marti freixas -Blogs&Docs Barcelona Cine, audiovisual
MIREIA BOU BLANCO Girona Educadora Social
Miriam Marcet Farreny Barcelona arts escèniques
Montse Romaní Barcelona Arts Visuals
Montserrat Cosidó Soley Barcelona Art i educació
Montserrat Moliner Flaça, Girona artes visuales
NATALIA BALSEIRO RODRIGUEZ a coruña gestion cultural
natalia casanovas bausili girona udg
Nerea Garmendia Barcelona Gestió Cultural
Núria Guell Serra Vidreres artista
nuria pau vallverdu barcelona educacion
Oriol Fontdevila Barcelona crítica d’art i comissariat
Orlando Fernández Gijón Cultura
Oscar Abril Ascaso Barcelona Producción cultural
Oscar Merino barcelona arte
Pablo Gisbert Donat Barcelona Musical
Pep Fargas Olot Gestió Cultural
Pere de la Fuente i Collell Barcelona Ensenyament
pere faura gay barcelona performance
Pia Mazuela Barcelona Artes Escenicas
Projecte Margot Barcelona Artes escénicas
Rafa Gómez López Sant Joan Despí/Barcelona Music
Rafel Forga Artigas Barcelona Artes Plásticas
RAI ART Barcelona espai de creació
Raimundo Ayuso Pérez Barcelona Edición
Raquel Cupull Delclós Castelldefels Estudiante
Raquel Labrador Cuéllar Barcelona Arte
Raquel Loscos López Barcelona radio i teatre
Reyes Pérez – Pujazón Millán Barcelona Artística
Ricardo Corduente Abad Barcelona En paro
Rocio Berenguer / Creaciones inpulso Barcelona Arte
Rocío Cabezas Manzano Barcelona Artes escénicas
roger sala reyner mataro artista
Rubén Martínez Moreno Barcelona Investigación en cultura
Rubén Ramos Nogueira / Director de TEATRON Barcelona Arts vives
Sabel Gavaldon Barcelona Arts visuals
sabel gavaldon Barcelona Arts visuals
sasha agranov barcelona musico
silvia genoves parrondo barcelona artista visual
Simon Williams Barcelona Musico
Sofía Asencio/ Societat Doctor Alonso / Cèl·lula-Pontós Pontós Arte
Sons de Barcelona Barcelon Pedagogia / So
Sons de Barcelona Barcelona Pedagogia / So
Sua Urana Barcelona Artes Escenicas
Tanya Beyeler Barcelona theatermaker
Té a tres, S.C. Costitx – Mallorca Teatre
Telmo Moreno Lanaspa BCN Docent
teresa garriga vilar barcelona jubilada
TIAGO OLIVERIO Barcelona ARTES
Tjasa Kancler Barcelona Arte
toni crabb barcelona artista
Toni Gonzalez Barcelona Consultor cultura
Tracy Sirés Neal Barcelona Gestió Cultural
Txalo Toloza Fernández Barcelona Videasta y ciudadano
Valentín Roma Serrano Barcelona Historiador del arte y profesor de Estética
víctor sunyol vic literatura
virginia sánchez barcelona atur
Xarxaprod Catalunya Producció Arts Visuals
Xavier Antich Barcelona professor universitat
xavier ramon nuin Lleida estudiante
Xus García Mallorca Profesional de dansa contempóranea
Yaiza Hernandez Barcelona Investigadora
Yolanda Diaz BCN actriu
Anuncios

14 Respuestas a “DECLARACIÓ DE LA COMISSIÓ DE CULTURA D’ACAMPADABCN DE PLAÇA CATALUNYA (v.Beta)

 1. Gracias! Seguimos en la acción.

 2. No he signat aquesta Declaració. Perquè?

  Senzillament perquè el primer artícle tindria que ser:
  “Tota cultura té el dret ha desenvolupar-se sense cap tipus de coacció. La cultura és la base del respecte i a la manca total de la violència.”

  És evident que aixó es pot expressar de moltes maneres. Però l’impotant és que la cultura té que tenit l’obligació d’educar pacificament a la societat que viu.

  Per aquest motiu, especialmente, no he signat.
  M’agradaría que aquesta anotació es puques inclure a l’ordre del dia de l’Assemblea del dimarts 13.
  Santiago

 3. Des de Mallorca, recolzam totalment el document. Ja ens agradaria que aquest recolzament l’adoptàs tot el sector de creació cultural arreu de l’estat. Per la nostra part, ja fa setmanes que hem reenviat el document a coneguts. Aquest document podria ser, des del nostre punt de vista, un bon esborrany per a treballar en la reestructuració de la política cultural actual.

 4. Em sembla extremadament necessari aprofitar el talent que tenim al país, i donar un canvi a la esclerosis polític cultural que ja fa masses anys que ens acompanya. No podem permetre que les barreres de la mediocritat impedeixin el pas a la autèntica cultura. Qualsevol persona que tingui un projecte interessant per proposar, hauria no ser presentat a concurs public, sinó presentat a tota la professió, per poder ser escoltat i la professió hauria de tenir el dret de decisió sobre la seva o no aprovació.

  Gràcies a tots els companys que heu fet tot aquest treball i que confio continuem fent entre totes i tots.

  Empara Rosselló

 5. Molt bé! Segur que no tots hi estem d’acord al 100%, però és una magnífica proposta fruit d’una apassionada i clarivident reflexió col·lectiva. Gràcies pel temps que hi esteu dedicant, les idees i especialment pel procediment d’elaboració.

 6. Una molt bona compilació de propostes realistes i necessàries pels sectors culturals. Com més el llegeixo més m’agrada. Enhorabona per la feina feta.

 7. Deia Eric Fromm el 1941 que “L’home de la nostra època no pateix tant per la misèria com pel fet d’ésser un engranatge en una immensa màquina, un autòmat de la vida del qual ha esdevingut buida i ha perdut el seu sentit. La victòria sobre els sistemes autoritaris només serà possible si la democràcia no perd posicions, sinó que passa a l’ofensiva i emprèn la realització del que ha estat el seu objectiu en la ment dels qui lluitaren per la llibertat en el curs dels darrers segles. Només triomfarà sobre les forces del nihilisme si pot imbuir el poble d’una fe que és la més poderosa que pugui assolir la ment humana, la fe en la vida i en la veritat i en la llibertat com a realització activa i espontània de la personalitat individual.”

 8. Uns cracks!

 9. Trabajo impecable, bien hecho!

 10. Enhorabona…..heu fet una gran feina….ara ens toca a tots recolçar aquesta declaració i presionar a les institucions públiques i als governs per que sigui aprvada i `posada en pràctica ala major brevetat posible

 11. Jesús Rodríguez Picó

  Clar i precís, un document que em sembla de referència.
  Gràcies als col.legues i companys que han treballat per aconseguir aquest document.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s